Wójt chce oprzeć rozwój gminy na 4 priorytetach i oczekuje konstruktywnej współpracy

Podczas I sesji Rady Gminy Tymbark, ostatnim punktem obrad było wystąpienie wójta gminy Pawła Ptaszka. Podsumował on najważniejsze inwestycje minionej kadencji oraz przedstawił cztery priorytety na najbliższe pięć lat. 

22 listopada odbyła się pierwsza Sesja Rady Gminy Tymbark, podczas której nowo wybrani Radni i Wójt Gminy Tymbark złożyli uroczyste ślubowanie. Dokonano także wyboru Przewodniczącej i Wiceprzewodniczących Rady.

Jednogłośnie (15 głosami “za”) zostali wybrani:

  • Przewodnicząca Rady Gminy Tymbark – Stanisława Urbańska
  • I Wiceprzewodniczący – Piotr Juszczak
  • II Wiceprzewodniczący – Iwona Toporkiewicz

W kolejnym punkcie obrad powołano członków Komisji Rady Gminy Tymbark.

Ostatnim punktem obrad było wystąpienie wójta Pawła Ptaszka, który podsumował najważniejsze inwestycje minionej kadencji, po czym przedstawił cztery priorytety, na których chce oprzeć rozwój gminy przez najbliższe 5 lat.

Polecamy:  Gmina apeluje o pomoc dla pogorzelców ze Żmiącej

Poniżej fragment dotyczący priorytetów rozwoju gminy:

“Szanowni Państwo Radni, Szanowni Mieszkańcy,

Program rozwoju Gminy na najbliższe 5 lat chciałbym oprzeć na 4 priorytetach:
– modernizacji i rozbudowy infrastruktury gminnej,
– edukacji adekwatnej do współczesnych wyzwań cywilizacyjnych,
– zdrowiu ekologii i rekreacji jako trzem łącznym czynnikom mającym zasadniczy wpływ na jakość życia mieszkańców,
– czwartym priorytetem jest rozwój kultury, pielęgnowanie lokalnych tradycji w Gminie, a także zapewnienie dobrych warunków do uprawiania sportu.

W zakresie rozbudowy infrastruktury gminnej istotna jest modernizacji dróg, rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, budowa chodników przy drogach powiatowych oraz przebudowa skrzyżowania w Tymbarku przy współpracy z GDDKiA i Powiatem Limanowskim. W zakresie edukacji deklaruję kontynuację programu stypendialnego, dalszą modernizację bazy dydaktycznej oraz przeznaczenie środków na innowacyjne projekty edukacyjne i aktywny wypoczynek.

Dostrzegam również potrzebę aktywnego działania samorządu w zakresie szeroko rozumianych działań prozdrowotnych i ekologicznych pozwalających na utrzymanie walorów środowiska naturalnego i stwarzających Mieszkańcom możliwość aktywnego wypoczynku. Dla realizacji wyżej wymienionych priorytetów kluczowe jest wzmacnianie więzi społecznych, podejmowanie inicjatyw kulturalnych służących pielęgnowaniu tradycji i budowaniu lokalnej tożsamości. W rysującej się strategii rozwoju Gminy należy również uwzględnić wyzwania jakie stoją przed naszą wspólnotą samorządową. Część z tych wyzwań wynika ze zmian cywilizacyjnych, sytuacji makroekonomicznej oraz demograficznej, czy też reformy systemu oświaty. Część wyzwań ma charakter lokalny, specyficzny dla naszego samorządu.

Szanowni Państwo Radni, Drodzy Mieszkańcy, By sprostać wyzwaniom jutra, by zrealizować powyżej wspomniany program potrzebna jest dobra, konstruktywna współpraca. O taką współpracę zwracam się do wszystkich bez wyjątku Radnych. W Gminie Tymbark potrzeba przede wszystkim spokoju, konstruktywnej debaty o sprawach publicznych oraz merytorycznej pracy. Jestem przekonany, iż razem zrobimy więcej.

Dziękuję za uwagę”

kontakt@limanowianin.in, źródło/fot. UG Tymbark