V Sesja Rady Gminy Dobra

Informujemy, że obrady V Sesji Rady Gminy Dobra odbędą się w dniu 28 lutego 2019 r. (tj. czwartek) o godz. 14:00 w Sali Konferencyjnej (2 piętro) budynku Urzędu Gminy Dobra.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad V Sesji Rady Gminy Dobra.
 2. Przedstawienie porządku obrad Sesji.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad Sesji.
 4. Rozdanie nagród w ramach konkursu pn. „Czyste powietrze kontra niska emisja”.
 5. Wystąpienie zaproszonych gości.
 6. Informacja Wójta Gminy Dobra o działaniach między sesyjnych.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
 • wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w miejscowości Półrzeczki;
 • ustalenia zasad sprawiania pogrzebu przez Gminę Dobra i określania zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu;
 • upoważnienia Wójta Gminy Dobra do zawarcia umowy z miastem Nowy Sącz w sprawie powierzenia realizacji niektórych zadań z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom, należących do zadań Gminy Dobra w roku 2019;
 • poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości prowizji za inkaso;
 • nieodpłatnego ustanowienia służebności gruntowej przejazdu, przechodu
  i przegonu przez działkę 483/1 położoną w miejscowości Przenosza, Gmina Dobra;
 • zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2019;
 • zmiany w wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra;
 • rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dobra;
 1. Zatwierdzenie Protokołu Nr IV/18 z obrad IV Sesji Rady Gminy Dobra z dnia 18 stycznia 2019r.
 2. Interpelacje i zapytania Radnych Rady Gminy Dobra.
 3. Wolne wnioski.
 4. Zakończenie obrad V Sesji Rady Gminy Dobra.

Autor publikacji: UG Dobra