Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Dobrej

Wójt Gminy Dobra informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Dobrej, 34-642 Dobra 545, do zatrudnienia na w/w stanowisko wybrany został Pan Piotr Kryzia.

Konkurs został przeprowadzony zgodnie z ustawą o działalności leczniczej oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą. Komisja Konkursowa wybrała kandydata na stanowisko objęte konkursem jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

autor publikacji: UG Dobra