VI Sesja Rady Gminy Dobra

Informujemy, że obrady VI Sesji Rady Gminy Dobra odbędą się w dniu 24 kwietnia 2019 r. (tj. środa) o godz. 14:00 w Sali Konferencyjnej (2 piętro) budynku Urzędu Gminy Dobra.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad VI Sesji Rady Gminy Dobra.
 2. Przedstawienie porządku obrad Sesji.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad Sesji.
 4. Wystąpienie zaproszonych gości.
 5. Informacja Wójta Gminy Dobra o działaniach między sesyjnych.
 6. Przedstawienie Raportu Komisji Konsultacyjnej po zakończeniu konsultacji społecznych
  w przedmiocie zaopiniowania projektów statutów sołectw położonych na terenie Gminy Dobra.
 7. Przedstawienie przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej sprawozdanie z realizacji zadań w 2018 roku z zakresu wspierania rodziny oraz potrzeby związane z realizacją zadań.
 8. Przedstawienie przez Kierownika Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Dobrej sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Dobra za 2018 rok.
 9. Przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dobra w kadencji 2014-2018 sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dobra za rok 2018.
 10. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
 • zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2019;
 • zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra;
 • ustalenia zasad, na jakich przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych – sołtysom wsi przysługiwać będzie dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowych;
 • zmiany Uchwały Nr I/4/18 Rady Gminy Dobra z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie: powołania Komisji Skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Dobra;
 1. Zatwierdzenie Protokołu Nr V/19 z obrad V Sesji Rady Gminy Dobra z dnia 28 lutego 2019r.
 2. Interpelacje i zapytania Radnych Rady Gminy Dobra.
 3. Wolne wnioski.
 4. Zakończenie obrad VI Sesji Rady Gminy Dobra.

autor publikacji: UG Dobra