Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

OBWIESZCZENIE 
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17, pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 39, ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Dobra Uchwały Nr XLIX/335/18 z dnia25 września 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Przedmiotem zmiany planu określonej Uchwałą XLIX/335/18 Rady Gminy Dobra z dnia
25 września 2018 roku, będą zmiany
:

  • na rysunku planu obejmujące tereny położone w Chyszówki, Dobrej, Gruszowcu, Jurkowie, Porąbce, Półrzeczkach i Wilczycach, zlokalizowane w granicach Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, które przedstawiono na załączniku graficznym do niniejszego pisma;
  • w tekście planu obejmujące:
  • zmianę ustaleń planu w § 15 ust. 2 pkt 4 „zasady budowy, rozbudowy oraz obsługi w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków sanitarnych i deszczowych” w literze „d”,
  • zmiany ustaleń planu w zakresie gabarytów zabudowy,

dotyczące całej gminy w jej granicach administracyjnych.

Przedmiotem prognozy oddziaływania na środowisko będzie ocenienie skutków realizacji zmiany planu na środowisko.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu oraz do prognozy. Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Dobra.

Wnioski do planu należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Dobra; Dobra 233, 34-642 Dobra.

Wnioski do prognozy mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Termin składania wniosków upływa w dniu 12 czerwca 2019 roku.

Informacja o możliwości zapoznania się z dokumentacją oraz o terminie wyłożenia projektu zmiany planu wraz prognozą do publicznego wglądu zostanie podana w odrębnym ogłoszeniu.

Wójt Gminy Dobra

autor publikacji: UG Dobra