Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17, pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 39, ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Dobra Uchwały Nr XLIX/334/18 z dnia25 września 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Przedmiotem zmiany planu będą obszary oznaczone na załączniku graficznym do wymienionej wyżej uchwały, obejmujące tereny położone w Dobrej, Przenoszy, Skrzydlnej, Stróży i Woli Skrzydlańskiej, zlokalizowane poza granicami Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Przedmiotem prognozy oddziaływania na środowisko będzie ocenienie skutków realizacji zmiany planu na środowisko.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu oraz do prognozy. Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Dobra.

Wnioski do planu należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Dobra; Dobra 233, 34-642 Dobra.

Wnioski do prognozy mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Termin składania wniosków upływa w dniu 12 czerwca 2019 roku.

Informacja o możliwości zapoznania się z dokumentacją oraz o terminie wyłożenia projektu zmiany planu wraz prognozą do publicznego wglądu zostanie podana w odrębnym ogłoszeniu.

Wójt Gminy Dobra

autor publikacji: UG Dobra