VII Sesja Rady Gminy Dobra

Informujemy, że obrady VII Sesji Rady Gminy Dobra odbędą się w dniu 27 czerwca 2019 r. (tj. czwartek) o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej (2 piętro) budynku Urzędu Gminy Dobra.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad VII Sesji Rady Gminy Dobra.
 2. Przedstawienie porządku obrad Sesji.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad Sesji.
 4. Wystąpienie zaproszonych gości.
 5. Wręczenie nagród Wójta Gminy Dobra za osiągnięcia wysokich wyników we współzawodnictwie sportowym, a także w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
 6. Informacja Wójta Gminy Dobra o działaniach między sesyjnych.
 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2018 rok.
 8. Przedstawienie Oceny zasobów pomocy społecznej.
 9. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 rok.
 10. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Dobra.
 11. Debata nad raportem o stanie Gminy Dobra.
 12. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
 • udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Dobra;
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobra wraz z informacją o stanie mienia za 2018 rok;
 • udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dobra z tytułu wykonania budżetu Gminy Dobra za 2018 rok;
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok, Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Dobrej;
 • wyrażenia zgody na zbycie majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej opieki Zdrowotnej w Dobrej;
 • przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021;
 • ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobra oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku;
 • określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli
  i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Dobra;
 • dopłat dla odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Dobra;
 • wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Dobra, a Powiatem Limanowskim;
 • zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2019;
 • zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra;
 • uchwalenia statutów sołectw;
 • powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników;
 • wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w celu opracowania dokumentacji projektowej infrastruktury turystycznej na terenie Beskidu Wyspowego „Beskidzkie Wyspy”;
 1. Zatwierdzenie Protokołu Nr VI/19 z obrad VI Sesji Rady Gminy Dobra z dnia 24 kwietnia 2019r.
 2. Interpelacje i zapytania Radnych Rady Gminy Dobra.
 3. Wolne wnioski.
 4. Zakończenie obrad VII Sesji Rady Gminy Dobra.

INFORMACJA

Informuję, że podczas najbliższej Sesji Rady Gminy Dobra w dniu 27 czerwca 2019r. o godz. 1000 będzie rozpatrywany Raport o stanie Gminy Dobra za 2018 rok.

Nad przedstawionym raportem zostanie przeprowadzona debata, w której mogą zabrać głos także mieszkańcy.

Mieszkaniec Gminy Dobra, który chciałby zabrać głos w debacie musi złożyć do Przewodniczącego Rady (do Urzędu Gminy Dobra) pisemne zgłoszenie poparte podpisami, co najmniej 20 osób.

Termin zgłoszenia upływa w dniu 26 czerwca 2019r. o godz. 1515.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności zgłoszenia.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Raport o stanie Gminy Dobra dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobra, w zakładce „Wójt”. https://bip.malopolska.pl/ugdobra,m,324221,maj-2019r.html

autor publikacji: UG Dobra