Ośmiu wykonawców chce zaprojektować obwodnicę Chełmca

Nowy Sącz: Ośmiu wykonawców chce zaprojektować obwodnicę Chełmca. Rozpoczęło się badanie ofert. Zobacz szczegóły!

Do przetargu na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej i opracowań towarzyszących dla budowy obwodnicy Chełmca zgłosiło swoje oferty 8 wykonawców. Obwodnicę w ciągu DK28 trzeba nie tylko zaprojektować, ale także uzyskać decyzje administracyjne i sprawować nadzór autorski podczas budowy.

Pomiędzy najniższą zaproponowaną ceną 1 280 737,50 zł za wykonanie zadania, którą zaproponowała firma Autostrada II Sp. z o.o. z Katowic, a najwyższą 3 028 653,60 ZŁ zaproponowaną przez Biuro Projektowo-Badawcze Dróg i Mostów TRANSPROJEKT z Warszawy jest ponad dwukrotna różnica – informuje GDDKiA Kraków

Polecamy:Nawet pół miliona dla firm. Zobacz co proponuje ZUS!

6 firm z ośmiu złożyło oferty, które cenowo mieszczą się w limicie wyznaczonym na zadanie przez GDDKiA. Przed wykonawcą, który zostanie wybrany po przeanalizowaniu ofert przygotowanie:

· opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz projektów podziałów nieruchomości,

· kompletnych materiałów, niezbędnych do uregulowania stanu prawnego nieruchomości i jego bieżącą aktualizacją na etapie wydawania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,

· opracowań środowiskowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia,

· opracowań geologicznych i hydrogeologicznych wraz z wykonaniem badań dodatkowych i uzupełniających,

· opracowania materiałów wymaganych przez instytucje opiniujące i uzgadniające rozwiązania projektowe w związku z lokalizacją zadania inwestycyjnego na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią,

· wielobranżowego Projektu Budowlanego wraz z opracowaniami towarzyszącymi, niezbędnymi opiniami, pozwoleniami, zgodami,
uzgodnieniami, postanowieniami i decyzjami administracyjnymi,

·         kompletnych materiałów do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wraz z uzyskaniem decyzji,

·         Projektu Wykonawczego dla każdej z branż,

·         dokumentacji przetargowej: Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), przedmiarów robót, kosztorysów (ofertowego, inwestorskiego).

Polecamy:Małopolskie projekty wśród 199 pomysłów z całej Europy. Głosuj na region!

Zamówienie obejmuje ponadto udzielanie wyjaśnień na zapytania wykonawców, biorących udział w  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych związanych z budową obwodnicy Chełmca w ciągu DK28 oraz pełnienie nadzoru autorskiego.

W wyznaczonych terminach na poszczególne części zamówienia określono, że wykonawca będzie miał:

· 20 miesięcy na wykonanie dokumentacji projektowej i opracowań towarzyszących, wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji administracyjnych,

· 7 miesięcy, jako czas trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane

· 18 miesięcy na pełnienie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi

Obwodnica Chełmca będzie fragmentem DK28 na odcinku Zator- Nowy Sącz- Przemyśl – granica państwa i jednocześnie częścią północnego obejścia Nowego Sącza, o dł. ok. 1.4 km. Początek inwestycji będzie na wlocie istniejącego ronda na DK28 (ul. Limanowska w Chełmcu), koniec będzie dowiązywać się do istniejącego ronda na ul. Marcinkowickiej w Chełmcu, które stanowi z kolei początek północnej obwodnicy Nowego Sącza.

kontakt@limanowianin.in