XII Sesja Rady Gminy Dobra

Informujemy, że obrady XII Sesji Rady Gminy Dobra odbędą się w dniu 28 listopada 2019 r. (tj. czwartek) o godz. 14:00 w Sali Konferencyjnej (2 piętro) budynku Urzędu Gminy Dobra.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XII Sesji Rady Gminy Dobra.
 2. Przedstawienie porządku obrad Sesji.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad Sesji.
 4. Wystąpienie zaproszonych gości.
 5. Informacja Wójta Gminy Dobra o działaniach międzysesyjnych.
 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Dobra za rok szkolny 2018/2019.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
 • zmiany uchwały Nr XLII/288/18 Rady Gminy Dobra z dnia 26 stycznia 2018r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania;
 • zmiany Uchwały Nr XLIII/294/18 Rady Gminy Dobra z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Dobra;
 • wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości stanowiącej lokal użytkowy przez Gminę Dobra;
 • warunków udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Gminy Dobra i wysokości stawki procentowej tej bonifikaty;
 • ustalenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Dobra;
 • określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dobra;
 • nieodpłatnego nabycia przez Gminę Dobra nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Stróża z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną;
 • zmiany uchwały Nr VII/60/19 Rady Gminy Dobra z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w celu opracowania dokumentacji projektowej infrastruktury turystycznej na terenie Beskidu Wyspowego „Beskidzkie Wyspy”;
 • wskazania wstępnej lokalizacji przystanku komunikacyjnego na terenie GminyDobra;
 • szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresieodbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;
 • regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobra;
 • wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  ustalenia stawki opłatyoraz określenia stawki opłatypodwyższonej;
 • ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Dobra;
 • zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2019 i w uchwale budżetowej na 2019 rok nr III/26/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku;
 • zmiany Uchwały Nr III/27/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra;
 • przyjęcie „Programu współpracy Gminy Dobra z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok;
 • przekazania wniosku znak sprawy OR.0012.3.7.2019;
 1. Zatwierdzenie Protokołu Nr XI/19 z obrad XI Sesji Rady Gminy Dobra z dnia 24 października 2019r.
 2. Interpelacje i zapytania Radnych Rady Gminy Dobra.
 3. Wolne wnioski.
 4. Zakończenie obrad XII Sesji Rady Gminy Dobra.

autor publikacji: UG Dobra