Gminny ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej zatrudni osobę na stanowisko – pracownik socjalny

Gminny ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej zatrudni osobę na stanowisko – pracownik socjalny – 1 etat – umowa na zastępstwo.

I. Wymagania niezbędne:

  • posiadanie obywatelstwa polskiego;
  • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
  • wykształcenie wyższe uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego:

1) posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;

2) ukończenie studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia na kierunku praca socjalna;

3) do dnia 31 grudnia 2013r. ukończenie studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.

  • znajomość przepisów prawnychw tym m.in.:ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych, ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy z dnia 9 czerwca 2011r.o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
  • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe;

III. Do zadań pracownika należeć będzie m.in.:

– przyjmowanie wniosków o udzielanie świadczeń i gromadzenie materiału dowodowego w toku postępowania o przyznanie pomocy;

– przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych oraz wywiadów alimentacyjnych;

– ustalanie uprawnień do świadczeń z pomocy społecznej oraz innych źródeł zabezpieczenia społecznego, ich rodzaju i wysokości, po wnikliwej analizie zgromadzonej dokumentacji;

– realizacja zadań z zakresu pracy socjalnej ukierunkowanych na środowisko lokalne we współdziałaniu z organizacjami, grupami i społecznością lokalną w celu zapobiegania procesowi marginalizacji osób i rodzin;

– rozpoznawanie potrzeb i organizowanie pomocy stosownie do indywidualnych potrzeb i sytuacji osób i rodzin, prowadzenie pracy socjalnej z nimi ze szczególnym uwzględnieniem rozwijania metody kontraktu socjalnego;

– współpraca i współdziałanie ze specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych;

– współdziałanie z organizacjami społecznymi, Kościołem katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi, mając na celu rozwijanie w osobach i rodzinach zdolności do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów;

– kierowanie się w pracy zasadami etyki zawodowej.

IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

– praca w siedzibie GOPS Dobra oraz na terenie gminy Dobra;

– praca w wymiarze 1 etatu, umowa na zastępstwo;

– praca wymaga współpracy z innymi urzędami i instytucjami;

– obsługa komputera;

– wynagrodzenie zgodne z regulaminem wynagradzania.

V. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,

2) CV z informacjami o wykształceniu i  przebiegu pracy zawodowej,

3) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i okresy zatrudnienia oraz przebieg pracy zawodowej;

4) własnoręcznie podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

5) oświadczenie kandydata, że posiada obywatelstwo polskie;

6) kwestionariusz osobowy;

7) dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny, szczegółowe CV) powinny być podpisane i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym w procesie rekrutacyjnym, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”

autor publikacji: UG Dobra