Regulamin Portalu limanowianin.in

(obowiązujący od 1.10.2019 r.)

Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających z portalu internetowego limanowianin.in (dalej: Portal), chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do Konsumentów albo do przedsiębiorców.

Dane osobowe Ogłoszeniodawców przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych)
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania z Portalu oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej limanowianin.in przez 48 Media Łukasz Jeska Tomasz Jeska spółka cywilna z siedzibą w 31-227 Kraków, Adama Vetulaniego 1A/301, NIP: 6751530687, REGON: 363377806

2. Kontakt z Właścicielem Portalu odbywa się poprzez:

 • adres poczty elektronicznej kontakt@limanowianin.in

3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.limanowianin.in w sposób umożliwiający w każdej chwili użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku.

§ 2

Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Cena – określona w złotych polskich kwota brutto (uwzględniająca podatek VAT) należna Właścicielowi Portalu tytułem zamieszczenia reklamy na Portalu;
 2. Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych
  od pracy;
 3. Ogłoszeniodawca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, działająca przez osobę umocowaną. W przypadku gdy Ogłoszeniodawcą jest osoba o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, zobowiązuje się ona uzyskać prawnie skuteczną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na zamieszczenie reklamy na Portalu oraz okazać taką zgodę na każde żądanie Właściciela Portalu;
 4. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio
  z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 6. Portal – strony internetowe, prowadzone przez Właściciela Portalu za pośrednictwem których Ogłoszeniodawca może zlecić świadczenie usługi polegającej na zamieszczeniu reklamy;
 7. Właściciel Portalu – 48 Media

§ 3

Zasady korzystania z Portalu

1. Korzystanie z Portalu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Ogłoszeniodawca następujących minimalnych wymagań technicznych:

 • komputer z dostępem do Internetu,
 • dostęp do poczty elektronicznej,
 • przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej lub Chrome w wersji 32 lub nowszej,
 • włączenie w przeglądarce internetowej Cookies.

2. Minimalna rozdzielczość ekranu powinna wynosić 1024×768 pikseli.

3. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymanie faktury elektronicznej, do jej otwarcia wymagane jest oprogramowanie do otwarcia plików PDF, np. Adobe AcrobatReader.

4. Korzystanie z Portalu oznacza każdą czynność Ogłoszeniodawcy, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Portalu.

5. Ogłoszeniodawca zobowiązany jest w szczególności do:

 • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 • korzystania z Portalu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Portalu niezamówionej informacji handlowej (spam),
 • korzystania z Portalu w sposób nieuciążliwy dla innych użytkowników  oraz dla Właściciela Portalu,
 • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Portalu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 • korzystania z Portalu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

§ 4

Usługi

1. Właściciel Portalu umożliwia za pośrednictwem Portalu korzystanie z bezpłatnych Usług polegających na:

 • przeglądaniu informacji zamieszczonych w Portalu,
 • udostępnianiu formularza umożliwiającego Ogłoszeniodawcom złożenie zamówienia na umieszczenie reklamy na Portalu.

2. Wskazane w pkt. 1 Usługi świadczone są przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

3. Umowa:

 • o świadczenie usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Portalu zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez użytkownika strony internetowej Portalu,
 • o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu formularza umożliwiającego złożenie z na umieszczenie reklamy w Portalu zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia.

4. Właściciel Portalu umożliwia za pośrednictwem Portalu korzystanie z płatnych usług polegających na zamieszczeniu reklamy na stronach Portalu, w opcji wybranej spośród oferowanej przez Portal za wynagrodzeniem wskazanym ofertą umieszczoną na stronach Portalu. Umowa o świadczenie usługi polegającej na zamieszczaniu płatnej reklamy zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą upłynięcia czasu emisji. Warunkiem realizacji usługi jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

5. Ogłoszeniodawca oświadcza, że posiada wszelkie prawa do przekazanych Właścicielowi Portalu treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej.

6. W celu zamieszczenia komentarza użytkownik może zostać poproszony o wskazanie swoich danych, np. adresu e-mail.

7. Wypowiedzi powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, nadto nie mogą zawierać treści bezprawnych.

8. Wypowiedzi nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich – w szczególności nie mogą mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji. Nie mogą zawierać wulgaryzmów, treści obrażających narodowości, religie czy rasy ludzkie, treści obarczających zarzutami inne osoby czy treści przyczyniających się do łamania praw autorskich.

9. Wypowiedzi nie mogą zawierać linków do serwisów zewnętrznych oraz treści kopiowanych z innych stron.

10. Ogłoszeniodawca jak również użytkownik zamieszcza wypowiedzi w Portalu dobrowolnie. Zamieszczone wypowiedzi są rozpowszechniane na stronach Portalu.

11. Redakcja portalu zastrzega sobie prawo do modyfikacji bądź usuwania wypowiedzi naruszających zasady o których mowa w pkt. 7,8 i 9.

12. Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo do wyłączenia możliwości komentowania artykułów na portalu bez podawania przyczyn takiego działania.

13. Poprzez zamieszczenie wypowiedzi użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie
z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).

14. Komentarze są prywatnymi opiniami ich autorów, którzy zamieszczają je wyłącznie na własną odpowiedzialność. Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

15. Odpowiedzialność za treść reklam ponosi Ogłoszeniodawca. W przypadku, gdyby w wyniku zamieszczenia reklamy w Portalu Właściciel Portalu poniósł jakąkolwiek szkodę związaną z zaspokojeniem uzasadnionych roszczeń osób, których prawa zostały naruszone na skutek zamieszczenia reklamy (w tym w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej lub prawa osobiste) Ogłoszeniodawca będzie zobowiązany naprawić taką szkodę w całości, nie wykluczając zwrotu kosztów postępowań prawnych, kosztów zastępstwa procesowego oraz innych uzasadnionych wydatków poniesionych przez Właściciela Portalu w związku z zaspokojeniem roszczeń osób trzecich.

16. Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo do odmowy zamieszczenia reklam mogących negatywnie wpłynąć na charakter lub styl Portalu albo wizerunek lub renomę Właściciela Portalu, jak również reklam niezgodnych z prawem lub naruszających prawa osób trzecich albo wobec których istnieje uzasadniona obawa takiej niezgodności lub naruszenia.

§ 5

Procedura zamieszczenia reklamy w Portalu

1. Warunkiem złożenia zamówienia na zamieszczenie reklamy jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

2. Za pośrednictwem poczty elektronicznej, zamówienia mogą być składane przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu.

3. Reklamy są zamieszczane w Portalu na podstawie zleceń składanych przez Ogłoszeniodawców.

4. Integralną częścią zlecenia jest tekst reklamy, ewentualnie inne materiały reklamowe lub promocyjne gotowe do zamieszczenia w Portalu odpowiadające wymogom technicznym u Właściciela Portalu. Wszelkie odstępstwa od wymogów technicznych – o ile mogą mieć wpływ na pogorszenie jakości realizacji zlecenia – dopuszczalne są wyłącznie na wniosek i ryzyko Ogłoszeniodawcy.

5. Złożenie Zamówienia może nastąpić poprzez złożenie Zamówienia poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany przez Właściciela Portalu na stronie internetowej Portalu, obejmującego dane Ogłoszeniodawcy potrzebne do realizacji zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail, w razie prowadzenia działalności gospodarczej – NIP.

6. W przypadku składania zamówienia poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Ogłoszeniodawcę (w odpowiedzi na potwierdzenie warunków zamówienia przesłanych przez Właściciela Portalu) wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej Właściciela Portalu, w której Ogłoszeniodawca: akceptuje treść przesłanego zamówienia i wyraża zgodę na jego realizację oraz akceptuje treść Regulaminu i potwierdza zapoznanie się z pouczeniem o odstąpieniu od umowy.

7. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie istotnych postanowień umowy następuje poprzez przesłanie ich Ogłoszeniodawcy na podany adres e-mail.

8. Umowa zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

§ 6

Ceny i metody płatności

1. Ceny za emisję reklamy podawane są w złotych polskich i należy do nich doliczyć podatek VAT.

2. Metoda płatności: przelew bankowy na rachunek bankowy Właściciela Portalu.

3. Właściciel Portalu wystawia faktury VAT.

4. Stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur, podpis Ogłoszeniodawcy – jako nabywcy usługi – nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT. W tej sytuacji nabywca otrzymuje wyłącznie oryginał faktury. W przypadku, gdy zamawiający będący osobą fizyczną składa zamówienie przy użyciu danych dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez tego zamawiającego, domniemywać się będzie, iż zakup jest przez niego dokonywany w związku z taką działalnością i faktura wystawiona będzie na tego zamawiającego jako przedsiębiorcę.

5. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zamawiający akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej. Ogłoszeniodawca może w każdej chwili cofnąć zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną.

6. Opłata za zamieszczenie reklamy następuje na podstawie faktury pro forma, w terminie wskazanym na tej fakturze.

7. Faktury wystawiane są po otrzymaniu informacji potrzebnych do publikacji reklamy i  projektu graficznego. Materiały reklamowe przygotowuje Ogłoszeniodawca.

8. Opłata zostaje uznana w momencie zaksięgowania kwoty na rachunku bankowym Właściciela Portalu. Po zaksięgowaniu wpłaty wystawiona zostanie właściwą fakturę VAT na podstawie danych podanych dla faktury pro-forma.

§ 7

Uprawnienie do odstąpienia od umowy

1. Zamawiający będący Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego może odstąpić od umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Zamawiający może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia jej zawarcia.

4. Właściciel Portalu z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

 • świadczenia usług, jeżeli sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia,
  że po spełnieniu świadczenia przez sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym,
  nad którymi sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu
  jego indywidualizowanych potrzeb;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu
  lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte
  po dostarczeniu;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi sprzedawca nie ma kontroli;
 • umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia
  od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług
  lub towarów;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; dostarczanie dzienników, periodyków
  lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 • dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. Zamawiający niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Zamawiający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem.

§ 8

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Ogłoszeniodawca może zgłaszać Właścicielowi Portalu reklamacje w związku z funkcjonowaniem Portalu i korzystaniem z usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres właściela portalu.

2. W reklamacji Ogłoszeniodawca powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.

3. Właściciel Portalu zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie zgłaszającego, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Właściciel Portalu wezwie zgłaszającego do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez zgłaszającego.

§ 9

Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Ogłoszeniodawców jest 48 Media Łukasz Jeska Tomasz Jeska spółka cywilna

2. Dane osobowe zbierane są w celu:

 • realizacji zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie
  o Ochronie Danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1),
 • dochodzenia roszczeń z tytułu realizacji zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).

3. W celu realizacji zamówienia dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom świadczącym na rzecz Właściciela Portalu usługi związane z realizacją zamówienia.

4. Dane osobowe Ogłoszeniodawców będą przechowywane:

 • dla celu wskazanego w pkt 2a – przez okres 10 lat po zrealizowaniu zamówienia,
 • dla celów wskazanych w pkt 2c – do czasu zaspokojenia roszczeń.

5. Ogłoszeniodawcom przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych.

6. W przypadku udzielenia przez Ogłoszeniodawcę zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego prawo do cofnięcia zgody przysługuje w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Ogłoszeniodawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).

8. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do realizacji zamówienia. Ogłoszeniodawca jest zobowiązana/y do ich podania na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1. Konsekwencją odmówienia podania danych jest brak możliwości realizacji zamówienia.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

10. Podstawą przetwarzania danych osobowych Ogłoszeniodawcy jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego podstawą takiego przetwarzania jest uprzednia zgoda Ogłoszeniodawcy.

11. Dane osobowe Ogłoszeniodawcy będą nie podlegały profilowaniu, tj. zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych osobowych.

12. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Właścicielem Portalu poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Właściciela Portalu.

13. Właściciel Portalu stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

§ 10

Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Ogłoszeniodawca będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 • jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego
  z zawartej Umowy.
 • jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej
  z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu na podstawie ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich Dz. U. z 2016 r., poz. 1823.
 • może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

2. Wszelkie niezbędne informacje w zakresie pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji  i dochodzenia roszczeń można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl.

3. Jednocześnie informujemy, że wskazane postępowania mają charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić na nie zgodę.

4 Na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami  i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających  z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 11

Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 października 2019 roku.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Ogłoszeniodawcą a Właścicielem Portalu, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Właścicielem Portalu a Ogłoszeniodawcą, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Właściciela Portalu.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

5. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Ogłoszeniodawca zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie Portalu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia ich ogłoszenia. Zmiana Regulaminu w zakresie, w jakim odnosi się do umów zawartych przed zmianą Regulaminu oraz do zamówień, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu nie modyfikuje ich treści i warunków.

6. Właściciel Portalu informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną
za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki”
czy „konie trojańskie”. By uniknąć zagrożeń z tym związanych ważne jest, by użytkownik zaopatrzył swój sprzęt, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje.

7. W przypadku uzyskania przez Właściciela Portalu informacji o bezprawnym charakterze treści, podejmie działania w zakresie zablokowania dostępu i/lub usunięcia takich treści, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

8. Zabronione są wszelkie czynności, które w szczególności:

 • destabilizowałyby pracę Właściciela Portalu, utrudniałyby dostęp do Portalu
  lub zawartości lub korzystanie z nich;
 • mające na celu publikowanie spamu i niezamówionej informacji handlowej;
 • mają na celu korzystanie z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów.

9. Ogłoszeniodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczna w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, informując o tym Właściciela Portalu za pomocą wiadomości e-mail, telefonicznie lub pisemnie na adres siedziby.

10. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy
i są wiążące.